Väike-Maarja Muusikaselts

SELTSI PÕHIKIRI

Väike-Maarja Muusikaselts on asutatud 2008. aastal. 

Eetilise tegevuse põhimõtted

Väike-Maarja Muusikaselts väärtustab ühingu tegevuses ja meeskondade loomises ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes. Koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Anname oma panuse turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

Igapäevases tegevuses lähtume  Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Meie tegutsemise põhimõtted sätestab vabaühenduste eetikakoodeks.