Väike-Maarja Muusikaselts

Väike-Maarja Muusikafestivali korraldaja.

 

Marju Metsman
tel 526 3831

vmuusikafestival@gmail.com

 

 
 
Aule Urb
tel 5563 9652

Eetilise tegevuse põhimõtted

Väike-Maarja Muusikaselts väärtustab ühingu tegevuses ja meeskondade loomises ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes. Koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Anname oma panuse turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

Igapäevases tegevuses lähtume  Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Meie tegutsemise põhimõtted sätestab vabaühenduste eetikakoodeks.